The Blue Dot documentary

The Blue Dot documentary (russian & romaninan subtitles)

Документальный фильм "The Blue Dot" имеет целью информировать общественность о том, что на самом деле происходит на планете.

"The Blue Dot" затронет все вызовы, угрожающие будущему человечества. Пандемии, войны, изменение климата, экономическое разрушение, внедрение универсального базового дохода, цифровизация планеты и личный контроль с помощью микрочипов — все это лишь этапы на пути к достижению цели: абсолютного контроля над ресурсами планеты, а также над умом и телом человека.

Трансгуманистские философы считают, что современное общество разрушает планету. По их мнению, этот разрушительный процесс может достигнуть апогея к 2030 году. После этого десятилетия "Новый Мировой Порядок" будет сформирован небольшой элитой, которая будет наслаждаться всеми материальными благами. Этот дистопический сценарий уже начал принимать форму, и глобалистские элиты официально сформулировали его в рамках программы, названной "Повестка дня 2030".

Под красивыми лозунгами, такими как "Конец бедности" или "0 Голод", и украшенные красочными обертками, скрывается план, направленный на изменение всех аспектов наших свободных обществ в пользу нескольких частных конгломератов.

Этот "Новый Мировой Порядок" имеет несколько названий: "Великий сброс", "Повестка дня 2030", "Экологизм", "Глобализм", "Трансгуманизм"... но все они служат одной программе, направленной на внедрение новой модели общества под контролем глобалистских элит.

В рамках этого глобалистического плана термин "психопандемия" был представлен как "ускоряющее средство". Эти новые правители, не имея демократической легитимности, теперь претендуют на право управлять людьми во имя всемирного здоровья и безопасности на основе якобы научных доказательств. План не пошел так гладко, как они ожидали, но, вероятно, они попробуют его осуществить снова...


Documentarul "The Blue Dot" își propune să informeze publicul despre ceea ce se întâmplă în realitate pe planeta noastră.

"The Blue Dot" va aborda toate provocările care amenință viitorul omenirii. Pandemii, războaie, schimbări climatice, prăbușire economică, introducerea venitului de bază universal, digitalizarea planetei și controlul personal cu ajutorul microcipurilor sunt doar etape către atingerea obiectivului final: controlul absolut asupra resurselor planetei, precum și asupra minții și trupului uman.

Filozofii transumanismului cred că societatea modernă distruge planeta. Ei consideră că acest proces distructiv ar putea ajunge la apogeu până în 2030. După această decada, un "Nou Ordin Mondial" va fi format de o mică elită care se va bucura de toate bunătățile materiale. Acest scenariu distopic a început deja să ia formă, iar elitele globaliste l-au formulat oficial în cadrul programului numit "Agenda 2030".

Sub slogane frumoase precum "Sfârșitul sărăciei" sau "Zero Foame", și decorate cu ambalaje colorate, se ascunde un plan menit să schimbe toate aspectele societăților noastre libere în favoarea unor câțiva conglomerate private.

Acest "Nou Ordin Mondial" poartă mai multe denumiri: "Marea Resetare", "Agenda 2030", "Ecologism", "Globalism", "Transumanism" ... dar toate servesc aceluiași program de introducere a unei noi modele de societate sub controlul elitelor globaliste.

În cadrul acestui plan globalist, termenul "psiho-pandemie" a fost prezentat ca un "instrument de accelerare". Acești noi stăpâni, fără a avea legitimitate democratică, pretind acum dreptul de a conduce oamenii în numele sănătății și securității globale pe baza presupuselor dovezi științifice. Planul nu a avut succesul scontat, dar este probabil că vor încerca din nou să-l pună în aplicare...


© thebluedotmovie.com/ENG/Principal